Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan binnen elke school. De leden van de MR adviseren en beslissen mee over een aantal belangrijke schoolzaken. Zij gaan te werk volgens de Wet op de medezeggenschapsraad.

In de medezeggenschapsraad zitten gekozen afgevaardigden van ouders en het team. Deze bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders.

De medezeggenschapsraad vergadert 1 x per 7 weken op een avond. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen en andere informatie liggen ter inzage bij Tessa (BB) en Ilona (OB).
Verder worden ouders geïnformeerd via parro

Oudergeleding:
Mevr. L. Douwsma ( voorzitter)
Dhr. R. van den Bosch
Dhr. C. de Bruijn (secretaris)

Personeelsgeleding:    
Mevr. T. Hodinius
Mevr. J.Lemmens
Mevr. I. Beuken

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio Voor het GMR-reglement en de samenstelling van de GMR, zie www.movare.nl > GMR