Kanjertraining

Wij zijn een Kanjerschool. Op onze kanjerschool zijn duidelijke regels en afspraken op school, opgesteld door team en leerlingen. De grondgedachte daarbij is dat je in een leef- werkgemeenschap op een respectvolle manier met elkaar omgaat. Dat geldt zowel voor de kinderen als voor de volwassenen.

We gaan komend schooljaar werken aan het implementeren van de Kanjertraining in alle groepen.

De Kanjertraining bevordert:
*
de sociale interactie;
*
de Kanjertraining nodigt uit tot kritische meningsvorming;
* de Kanjertraining is gericht op ontwikkeling van eigen identiteit;
*
activiteiten waarbij de buitenwereld wordt betrokken;
*
de Kanjertraining besteedt aandacht aan conflicthantering;
*
goed burgerschap

De invoering van de methode Kanjertraining voorziet in een vraag die vaak terugkwam bij ouders/verzorgers en leerkrachten: Communicatie op cognitief gebied is niet zo’n probleem. Maar hoe communiceer je over het sociaal functioneren van kinderen op school en hoe is dit beïnvloedbaar. Met communicatie wordt bedoeld: communicatie met ouders, kinderen en een team. Wij willen wederzijds respect stimuleren bij kinderen, ouders en team. Wij willen de kinderen toewijding bijbrengen omdat het belangrijk is om voor het ideaal te gaan om het samenleven tussen mensen te bevorderen. We willen de kinderen verantwoordelijkheid leren voor het eigen gedrag, voor de omgeving waarin wordt gewerkt en voor het welzijn van de ander.

 Om deze visie te bewerkstelligen gaan we uit van de volgende omgangsnormen:

 1. we helpen elkaar;
 2. we vertrouwen elkaar;
 3. we spelen niet de baas;
 4. we lachen elkaar niet uit;
 5. we doen niet zielig
 6. we hebben respect voor onszelf, onze medeleerlingen, onze ouders, de leerkrachten, de dieren , planten en spullen.

Doel
Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).

Subdoelen zijn:

 • Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Bevorderen van respect voor elkaar;
 • Versterken van sociale vaardigheden bij kinderen;
 • Beheersen door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten.
 • Bewustwording van eigenheid van leerlingen; ik doe mij niet anders voor dan ik in werkelijkheid ben;
 • Verantwoordelijkheid nemen;
 • Bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

Uitgangspunten

 • De Kanjertraining richt zich niet op het bestrijden van het kwaad bij de ander c.q. het andere, maar laat mensen over hun eigen (goedaardige/kwaadaardige) opvattingen nadenken;
 • Kinderen die veel kanjergedrag vertonen voelen zich gelukkiger en meer sociaal geaccepteerd;
 • Eigenheid van de mens;
 • Sociale kennis, kunde en vaardigheden moeten worden aangeleerd;
 • Inhoud van de Kanjertraining sluit aan op de wet actief burgerschap en sociale integratie (2005);
 • Zoek een oplossing in conflicten die goed is voor jou, maar ook goed voor de ander.

Beleidsuitspraken

 • Iedere leerkracht kent het stuk “conflictbeheersing” uit de handleiding.

Conflicten tussen kinderen

Conflicten tussen volwassen mensen en kinderen

 • Als kinderen conflicten veroorzaken gaan wij als volgt te werk: Zie bijlage handelingswijzer.
 • Zorg dat mensen je leren kennen via gesprekken. Immers: “Onbekend maakt onbemind”.
 • Geef kritiek op een positieve manier en doe je voordeel met kritiek.
 • Durf trots te zijn en blij met het leven; wees blij met de ander en het andere.
 • Straatcultuur wordt niet getolereerd. (Wat dit inhoudt staat beschreven in het stuk “conflictbeheersing” van de handleiding van de Kanjertraining)
 • Het aannamebeleid van leerlingen is gericht op draagkracht van leerkrachten, populatie zittende leerlingen en duidelijkheid naar ouders.
 • School is een leerinstelling. School beschermt het leerproces tegen kinderen en ouders die het leerproces ernstig belemmeren.
 • School beschermt de leerlingen en de leerkrachten tegen grensoverschrijdend gedrag van een enkele medeleerlingen/of een enkele ouder/verzorger.
 • Het aannamebeleid van leerkrachten is gericht op integriteit, kwaliteit en zelfvertrouwen
 • We maken gebruik van conflictbemiddeling zoals omschreven in “conflictbeheersing” (Bemiddelen door leiding en bemiddelen door de klas)
 • De leerkracht respecteert de ouder en verwacht ook respect terug.
 • School hanteert een pestprotocol
 • School staat niet toe dat een leerling (of een ouder/verzorger) mag doen en laten wat hij wil als dat ten koste gaat van hem- haarzelf en de anderen

Gedurende dit schooljaar zullen wij ons verder oriënteren op de kanjertraining, we zullen na dit schooljaar nascholing (trainingen) volgen om de kanjertraining volledig te implementeren.De coördinator binnen onze school is Marco Winters, die een voortrekkersrol vervult bij het verder vormgeven van deze training.